арамдық


арамдық
garaz

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • арамқорлық — (Шымк., Шәу.) арамдық. А р а м қ о р л ы қ ойлайтын адам болатын (Шымк., Шәу.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • құлта — 1 (Түрікм., Таш.) өкпе. Менің ішімде Шабекке деген қ ұ л т а м жоқ (Түрікм., Таш.) 2 (ҚХР) бөтен ниет, арамдық. Ішіне қ ұ л т а сақтаған адам (ҚХР) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • мекерлік — 1. (Түрікм.: Ашх., Таш., Мары) залымдық, арамдық. Бірді бірге шағыстырып, м е к е р л і к жасаудан не шығардың (Түрікм., Ашх.). Қарақатын қызының м е к е р л і г і н жаратпай қалды (Ә. Нұрп., Қан мен тер, 117). [Түрікменше мекир қу, сұм, залым… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • мұртмерез — (Қост., Жанг.) ішмерез, арам. Ол нағыз м ұ р т м е р е з, аңдығаны арамдық (Қост., Жанг.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • сұмғұла — (Гур., Маңғ.) сұм, арам ниет, сұмдықты тез сезетін адам. Шамғүл с ұ м ғ ы л а адам ғой. Ол арамдықты тез сезеді, өзіңнен бұрын ойлайды (Гур., Маңғ.). Жігіттің түнде жүретін с ұ м ғ ұ л а с ы, Жылқының берік болат сұрқұласы (А. Алда., Еңбек, М.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • тұлып — 1 1. (Монғ.) ешкінің терісінен істелген құрт, май салып қоятын үлкен ыдыс. 2. (Гур., Есб.; Жезқ., Ұлы.) қалта, дорба. Сондахан бір т ұ л ы п алтын берген деді (Гур., Есб.). Т ұ л ы п тесіліп қапты, бар ұным төгіліп қалды. Бір т ұ л ы п т ы қ тері …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • шерміштік — Қ орда., Арал) қулық, сұмдық, арамдық. Анада сенің ш е р м і ш т і г і ң н і ң зарын тарттым (Ә. Нұрп., Курл., 122) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • арамдау — сын. Аздаған арамдығы бар, арам ниеттілеу …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • кесексіз — сын. 1. Кесегі жоқ. 2. ауыс. Ылғи арамдық ойлап жүретін, қаскөй. Құрылған тор, қазылған ор біздің елде есепсіз, Тұлпар жарыс бір рет те өткен емес есексіз. Есек мінген қанатсыз топ жүрмес тассыз, к е с е к с і з. Кесектінің барлығы да рухсыз,… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • қиқымбақайлық — зат. Бақай қулық, жымысқылық, арамдық. Қи қ ы м б а қ а й л ы қ болмаса ата жау болып алыспаған, Сырдың бойында жатқан Ұрыс хан деген ләшкер жинап тап берген (К.Жүністегі, Едіге, 124) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • малғұндық — зат. Опасыздық, қайырымсыздық, мейірімсіздік, арамдық. Хауа айтты: Тілегің бір тынсын! –деді, Бұл кәпір бала болмай құрысын! – деді. – Сен шықсаң, мен де кеткем ол жұмақтан, Деп шайтан м а л ғ ұ н д ы қ п е н іркілмейді (Мәшһүр Жүсіп, Шығ., 291) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі